Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 31 تا 50)

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ اعتماد وعملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران« می باشد.این پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران و نمونه آماری شامل 150 نفر می باشد که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه اعتماد هویو موران و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ایرانمی باشد.نتایج تحقیق حاکی از رابطهی مثبت و معنی دار کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان است همچنین از میان عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد معلمان به مدیران بالاترین همبستگی(63/0) را با عملکرد معلمان داشته و عامل اعتماد معلمان به همکاران دارای ضریب همبستگی51/0می باشد. عامل اعتماد معلمان با ذی نفعان (اولیا و دانش آموزان) نیز رابطه متوسط اما معنی داری با عملکرد معلمان دارد. میزان همبستگی نمره کل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان 56/0 بدست آمد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ اعتماد با عملکرد می باشد.نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است که با ورود همزمان کلیه عوامل اعتماد، حدود 42/0 تغییرات مربوط به عملکرد فردی معلمان را می توان با آنها پیش بینی نمود و مابقی تغییرات(58درصد) مربوط به سایر عوامل است. همچنین مشاهده می شود که از میان عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد به مدیر با ضریب بتای 45/0 در سطح معناداری 01/0 > p بیشترین نقش را در پیش بینی عملکرد معلمان داشته و پس از آن به ترتیب عوامل اعتماد به همکاران (با ضریب بتای 37/0) و سپس اعتماد به ذینفعان (با ضریب بتای 28/0) در سطح معناداری05/0 > p قراردارند. بنابراین مدیران و معلمان باید از پیامدهای مخرب عدم اعتماد در مدارس آگاهی یافته و دانش ایجاد اعتماد را فراگرفته چرا که فرهنگ اعتماد نقش تعیین کننده ای در عملکرد اعضای مدرسه دارد.

خلاصه ماشینی:

"ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به مدیران با عملکرد فردی معلمان (به تصویر صفحه مراجعه شود)همان‌طور که از نتایج جدول 3 استنباط می‌شود،میزان همبستگی میان اعتماد معلمان به مدیرانو عملکرد فردی آنها برابر با 0/63 می‌باشد که این میزان در سطح 0/01< P معنادار است. ضریب همبستگی بین اعتماد معلمان به همکاران با عملکرد فردی معلمان (به تصویر صفحه مراجعه شود)همان‌گونه که جدول شماره 4 نشان می‌دهد میزان همبستگی میان اعتماد معلمان به همکارانو عملکرد فردی آنها،0/51 می‌باشد که این میزان در سطح 0/01< P معنادار است. سوال 6:آیا متغیرهای جنسیت،سابقه خدمت و سطح تحصیلات بر فرهنگ اعتماد تأثیر دارند؟ همان‌طور که جدول شماره 6 نشان می‌دهد،از نظر تفاوت بین نظرات کارشناسان مرد و زندر مورد فرهنگ اعتماد،تنها در اعتماد معلم به مدیر تفاوت معناداری وجود دارد ولی در اعتمادمعلم به همکاران و ذینفعان تفاوت معنادار نیست. نتایج تحلیل واریانس تاثیر دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی در مورد فرهنگ اعتماد بر مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود)سوال کلی:آیا بین فرهنگ اعتماد و عملکرد فردی معلمان رابطه‌ای وجود دارد؟ همان‌گونه که جدول زیر نشان می‌دهد در سطح معناداری 0/01< P ،ضریب همبستگی میانفرهنگ اعتماد و عملکرد فردی معلمان برابر با 0/56 است. همچنین تفاوت بین نظرات کارشناسان مرد و زن در&%04208AONG042G% مورد فرهنگ اعتماد تنها در اعتماد معلم به مدیر معنادار است و در اعتماد معلم به همکاران وذینفعان تفاوت معناداری وجود ندارد. 568-556,(5)45,noitartsinimdA lanoitacudE fo lanruiJ,sloohcs yratnemele esac eht ni sseccus loohcs&tsurt rehcaet-tneduts ehtneewteb snoitaler ehT. 352-334,(4)36,eladimrA,noitartsinimdA lanoitacudE fo lanruoJ,sisylana ehT:ecnamrofrep&tsurt,noitacinummoC."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.