Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین وضعیت دانش ضمنی و تصریحی معلمان دوره راهنمایی از نظریه های یادگیری در فرایند تدریس و تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر ان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 139 تا 162)

چکیده:

از آنجا که دانش و تجربه معلمان نقش عمده ای در فرایند یادگیری دارد، هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه های یادگیری و بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناسی بر آن بود. این تحقیق از نوع توصیفی و به روش زمینه یابی بر روی ٢٦٦ معلم (١٤٦ زن و ١٢٠ مرد)، که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. دانش تصریحی و ضمنی معلمان با دو پرسش نامه محقق ساخته سنجیده شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . یافته ها نشان دادند که میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه های یادگیری در بعضی سوالات نظریه ها پایین بود. بین میانگین مشاهده شدة نمرات دانش تصریحی (٠/٣٣) و دانش ضمنی (٣/٦١) از نظریه های یادگیری تفاوت معناداری وجود داشت (٠٠٥<p). بین دانش تصریحی و ضمین معاملن از نظریه های یادگیری رابطه معناداری وجود داشت (٠١٩/٠= P) و همبستگی بین دو متغیر بسیار ضعیف بود (١٤٤/٠= r). بین دانش تصریحی و دانش ضمنی معلمان با متغیرهای مدرک تحصیلی ، سابقه تدریس و جنسیت تفاوت معنادار و جود داشت . بین دانش معلمان و آموزش ضمن خدمت تفاوت معنادار نبود (٠٠٥≤p). نتیجه آن که تقویت دانش تصریحی معلمان از نظریه های یادگیری و توجه خاص به دانش ضمنی آنان باید مورد توجه

خلاصه ماشینی:

"برای دست یابی به داده های مورد نیاز این پژوهش دو ابزار مورد استفاده قرار گرفت : ابزار اول : پرسش نامه ای محقق ساخته که حاوی دو دسته اطلاعات بود: بخش اول : شامل اطلاعات جمعیت شناسی (جنس ، مدرک تحصیلی ، سابقه تدریس ، و آموزش ضمن خدمت وکار آموزی ) و بخش دوم : آزمونی که میزان آشنائی معلمان با نظریه های یادگیری (دانش تصریحی ) را می سنجید این آزمون شامل ٢٨ سؤال چهارگزینه ای با اختصاص ٧ سوال به هر نظریه بود. بنابراین جنسیت متغیری است که تأثیر آن با توجه به جامعه و موضوع تحقیق متفاوت است ، اما می توان دلایل احتمالی زیر را برای آن ذکر کرد: «تدریس امری است که احساسات و عواطف در آن نقش اساسی دارد و با توجه به نقش مادری ، که معلمان زن دارند، و بیشتر از مردان با خصوصیات عاطفی دانش آموزان آشنا بوده و بهتر آنان را درک می کنند، بنابراین روش های تدریس متنوعی را به کار می گیرند و در حین تدریس از اصول انواع نظریه های یادگیری بیشتر استفاده می کنند« (گلاور و برونینگ ، ١٣٧٥، صص ٩-٨). یافته ها با نتایج حاتمی (١٣٨١) که عنوان شده «هرچه سابقه تدریس معلمان بیشتر باشد میزان آشنایی آنان با نظریه های یادگیری کمتر است » هم خوانی دارد، اما با نتایج تحقیق الهیان (١٣٧٩) و عابدی (١٣٧٨) هم سویی ندارد."

کلیدواژه ها:

دانش ضمنی ، فرایند تدریس ، نظریه های یادگیری ، دانش تصریحی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.