Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه بهداشت محیط مدارس با رویکرد ارتقای سطح آموزش ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دارای مربی و فاقد مربی بهداشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 163 تا 180)

سلامتی کودکان یکی از اساسی ترین هدف فعالیت های بسیاری از سازمان های بین المللی است. بررسی محیطی بهداشت مدارس و تاثیر حضور مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی، موضوع مهمی است که در جهت اعتلای اهداف آموزشی سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع تحلیلی است. نمونه ها از بین 10511 مدرسه ابتدایی دخترانه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است. تعداد نمونه ها شامل 200 مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح کشور، از 30 استان، و بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش و به روش تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است. نمونه شامل 100 مدرسه دارای مربی بهداشت و 100 مدرسه فاقد مربی بهداشت بوده است. گردآوری اطلاعات به روش مشاهده مستقیم محقق و یا عوامل اجرایی آموزش داده شده توسط خود محقق در حضور عوامل مدیریتی مدرسه و با استفاده از فرم فهرست کنترل می باشد که دارای 30 سوال در 10 قسمت مختلف بوده است. روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال ها در این پژوهش، محاسبه مجذور خی و آزمون تفاوت نسبت بوده است. بر اساس داده های پژوهش بین وضعیت بهداشت محیط مدارس و حضور و یا عدم حضور مربی بهداشت در 19 مورد از متغیرهای بهداشت محیطی اختلاف آماری معناداری مشاهده شد. بر اساس نتایج بیان شده، حضور مربیان بهداشت در مدارس منجر به بهبود وضعیت بهداشت محیطی مدارس خواهد شد. هر چند ایجاد چنین شرایطی موضوعی چند بعدی بوده و عوامل و متغیرهای مختلفی علاوه بر حضور یا عدم حضور مربی بهداشت می تواند بر آن تاثیرگذار باشد. بررسی همه جانبه این عوامل می تواند معیارهای روشن تری برای طراحی برنامه های آموزشی کودکان فراهم سازد و راه کارهایی جهت استفاده بهینه از منابع (نیروی انسانی، بودجه، زمان) برای سطح آگاهی و عملکرد بهداشتی کودکان در مدارس ارایه دهد و مسوولیت آموزش این مطالب را نیز به عهده مربیان بهداشت گذاشت.

خلاصه ماشینی:

"بررسی ارتباط فاکتورهای بهداشت محیطی مدارس با حضور یا فقدان مربی بهداشت کد سؤال متن سوال مجذور خی محاسبه شده ١ ٣٠ چگونگی دفع زباله از مدرسه 135/52* 2 2 وضع نظافت کاسه توالت 26/650* 7 3 وضع نظافت آبخوری 23/93* ٤ ١٣ لباس عرضه کننده مواد غذایی 20/98* ٥ ٣ وضع وسائل شستشو پس از دفع 20/83* 6 6 وضع صابون دستشویی 19/85* 10 7 وضع نظافت محوطه بوفه 16/96* 1 8 وضع نظافت محوطه توالت 12/79* 14 9 جمع آوری زباله از بوفه 12/73* ١٠ ١٩ ایمنی پریزهای برق کلاس ها 12/682* 20 11 وضع نظافت حیاط مدرسه 10/34* ١٢ ٢٢ وضع نظافت محوطه راهروها 9/14* ١٣ ٢٩ جمع آوری زباله از دفتر و امور دفتری 8/99* 12 14 نگهداری مواد فاسد شدنی 8/062* ادامه جدول ٢ 5 15 وضع نظافت لگن دستشویی 7/97* ١٦ ١٨ جمع آوری زباله از کلاس ها 7/85* ١٧ ٢١ جمع آوری زباله از حیاط مدرسه 7/64* ١٨ ٤ وضع نظافت محوطه دستشویی 7/31* ١٩ ١٦ وضع نظافت شیشه ها و پنجره کلاس ها 6/65* ٢٠ ٢٣ وضع نظافت شیشه ها و پنجره راهروها 5/79 ٢١ ٢٧ وضع نظافت میزها و صندلی های امور اداری و دفتر ٤/٧٦ ٢٢ ١٧ وضعیت سیستم تهویه کلاس ها 4/26 8 23 وضع شیرهای آب 3/38 24 24 جمع آوری زباله از راهرو 3/16 11 25 بسته بندی مواد خوراکی 2/61 ٢٦ ٩ تناسب شیرهای آب با تعداد دانش آموزان 1/93 ٢٧ ٢٦ وضع نظافت محوطه امور اداری و دفتر 1/87 15 28 وضعیت نور کلاس ها 1/78 25 29 ایمنی پریز برق راهروها 1/23 ٣٠ ٢٨ وضع نظافت شیشه ها و پنجره امور اداری 0/29 و در ١١ مورد دیگر، با توجه به جدول مقایسه ای و مجذور خی های محاسبه شده ، تفاوت معناداری بین مدارس دارای مربی و مدارس فاقد مربی دیده نشد؛ لذا نمی توان قضاوت قابل اطمینانی مبنی بر وجود تفاوت واقعی و معتبر بین مدارسی که دارای مربی و فاقد مربی بهداشت می باشند نمود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.