Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار - EFT - بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج های دارای روابط خارج از ازدواج مقاله

نویسنده:

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی اثر درمان هیجان مدار(EFT) بر میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج می پردازد. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و با گروه گواه است. بدین منظور تعداد 12 نفر از افراد متاهل که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از این تعداد، 6 نفر در گروه آزمایشی و 6 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) و پرسشنامه احساس های مثبت نسبت به همسر (PFQ)را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایشی در 9 جلسه درمان 5/1 ساعته درمان(EFT) شرکت کردند. یک هفته پس از خاتمه جلسه های درمانی، افراد هر دو گروه مجددا پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند. نتایج آزمونt مستقل بروی میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل نشان داد بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته به این معناست که رویکرد هیجان مدار بر افزایش میزان سازگاری زناشویی و احساس های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج موثر بوده است. نتایج فرضیه های فرعی پژوهش نشان می دهد که این رویکرد بروی زنان بیشتر از مردان موثر بوده است. همچنین سایر نتایج بیانگر آنند که در گروه آزمایشی (EFT) در خرده مقیاس های رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت زناشویی نتایج مطلوبی داشته است اما در مقیاس توافق زناشویی اثر بخشی مطلوبی مشاهده نشده است.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود)همان‌طور که مشاهده می‌شود جدول(2)میانگین و انحراف معیار کسب شده توسط زنان و مردانگروه آزمایش را در دو متغیر سازگاری زناشویی و احساس‌های مثبت نسبت به همسر در پیش‌آزمون وپس‌آزمون نشان می‌دهد. آزمون آماری t با مقدار 4/67 و درجۀ آزادی 10 نشان می‌دهدتفاوت دو گروه با اطمینان 99%از نظر آماری معنادار است و زوج‌درمانی هیجان‌مدار سازگاری زناشوییرا در افراد دارای روابط خارج از ازدواج افزایش داده است. آزمون آماری t با مقدار 3/82 و درجه آزادی 10 نشان می‌دهد تفاوت دو گروهبا 99%اطمینان از نظر آماری معنادار است و زوج‌درمانی هیجان‌مدار احساس‌های مثبت نسبت به همسر رادر افراد دارای روابط خارج از ازدواج افزایش داده است. آزمون آماری t با مقدار 3/47 و درجه آزادی 10 نشان می‌دهد تفاوت دو گروه با 99% اطمینان از نظر آماری معنادار است و زوج‌درمانی هیجان‌مدار باعث افزایش رضایتمندی در افراد دارایروابط خارج از ازدواج شده است. آزمون آماری t با مقدار 1/45 و درجه آزادی 10 نشان می‌دهد تفاوت دو گروه با اطمینان99%از نظر آماری معنادار نیست و زوج‌درمانی هیجان‌مدار باعث افزایش توافق زناشویی در افراد دارایروابط خارج از ازدواج نمی‌شود. آزمون آماری t با مقداری 2/06 و درجه آزادی 10 نشان می‌دهد تفاوت دو گروه با اطمینان 99%ازنظر آماری معنادار است و زوج‌درمانی هیجان‌مدار باعث افزایش ابراز محبت زناشویی در افراد دارایروابط خارج از ازدواج می‌شود. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رویکر TFE تأثیر مثبتی در بهبود سازگاریزناشویی و احساس‌های مثبت نسبت به همسر در افراد دارای روابط خارج از ازدواج داشته است. 425- 115,25,roivaheB laicoS dna ytilanosreP fo lanruoJ gnitaerc:ypareht latiram desucof yllanoitome fo ecitcarp ehT."

کلیدواژه ها:

سازگاری زناشویی ، درمان هیجان مدار ، عواطف مثبت ، روابط خارج از ازدواج


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.