Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارکرد اجرایی و شواهد عصب روانشناختی در اختلال وسواسی - اجباری و اضطراب فراگیر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 131 تا 142)

چکیده:

مقدمه: منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-اجباری و اضطراب فراگیر بود. روش: نمونه مورد مقایسه متشکل از سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلالات وسواسی- اجباری، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بوده است و داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق آزمون های اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی- اجباری ییل- برآون و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: در سنجش کارکرد اجرایی با استفاده از آزمون ویسکانسین، گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد، اما تفاوتی میان گروه های اضطراب فراگیر و بهنجار دیده نشد. بحث: به نظر می رسد که در اختلال وسواسی- اجباری، وجود نقائص عصب روان شناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می شود.

خلاصه ماشینی:

"بررسی ارتباط بین مغز ورفتار در اختلال وسواسی-اجباری نیز مورد توجه قرارگرفته است و تلاش برای کسب آگاهی بیشتر و ربط دادنیافته‌های بدست آمده با نابهنجاری‌های عصب روانشناختی در این اختلال ادامه دارد. شاخص‌های آماری میانگین،انحراف استاندارد و نتایجتحلیل واریانس یک راهه برای آزمون‌های اضطراب بک،افسردگی بک II و مقیاس وسواسی-اجباری ییل-برآوندر سه گروه به شرح زیر می‌باشد: نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای آزمون اضطراببک (0/05<P;56/602-(2,63)F) ،افسردگی بک II 0/05<P;32/438-(2,63)F ،مقیاس وسواس فکری (0/05<P;702/738-(2,63)F) ،وسواس عملی (0/05<P;746/029-(2,63)F) و نمره کلی مقیاس وسواس (0/05<P;939/839-(2,63)F) نشان داد که بین گروههای سه‌گانه(وسواسی،اضطراب فراگیر و بهنجار)مطابقانتظار تفاوتهای معناداری وجود دارد. آزمون تعقیبی توکی برای آزمون‌هایویسکانسین(تعداد طبقات،خطای درجاماندگی) (به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج تحلیل واریانس یک راهه در جدول 4 نشان داد کهبین گروه‌های سه‌گانه(وسواسی،اضطراب فراگیر وبهنجار)در آزمون ویسکانسین(در هردو بخش تعدادطبقات (0/05<P;3/701-(2,63)F) و خطای درجاماندگی (0/05<P;5/888-(2,63)F) تفاوت معناداری وجود دارد؛با توجه به تعداد برابر آزمودنی‌ها در هرگروه،برای مقایسهمیانگین نمرات آزمودنی‌ها در آزمون ویسکانسین،از آزمونتعقیبی توکی استفاده شد. همچنین با مقایسه میانگین‌ها در نمره به دستآمده از خطاهای تکرار غیرعادی با توجه به جدول 5مشاهده می‌شود که گروه وسواسی خطای درجاماندگیبیشتری نسبت به گروه‌های اضطراب فراگیر و بهنجارمرتکب شده‌اند که اختلاف بین آنها نیز معنادار است. Z,zenitraM-nellA evislupmoc-evissesbo fo noitaidem niarB niarb lanoitcnuf morf ecnedivE:smotpmys namuhnon dna namuh eht ni seiduts gnigami ygolohcysporueN lacinilC fo ranimeS. S,enoracS redrosid evislupmoc-evieesebo ni noitcnufsyd lacinilc a:noisserped rojam dna hcraeseR yrtaihcysP."

کلیدواژه ها:

اختلال اضطراب فراگیر ، اجرایی ، اختلال وسواسی ـ اجباری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.