Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل عوامل تنیدگی زا، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در زنان و مردان نابارور

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 185 تا 194)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌های روانشناختی همراه با پدیده ناباروری و مشخص‌ساختن پیامدهای آن، به بررسی تنیدگی، راهکارهای مقابله ای و سلامت روانی زنان و مردان نابارور پرداخته است. روش‌: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه راه‌های مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (CWQ) و همچنین مقیاس عوامل تنیدگی‌زا، توسط 80 نفر از زنان و مردان نابارور (40 زن و 40 مرد)، تکمیل گردید. اطلاعات بدست آمده از طریق آزمون tوابسته، آزمون مجذور خی، آزمونt مستقل و روش تحلیل رگرسیون، تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: مشخص شد زنان نابارور نسبت به مردان نابارور از سلامت عمومی کمتری برخوردارند و همچنین نتایج نشان داد که افراد نابارور، از روش‌های مقابله‌ای متمرکز بر مسئله کمتری استفاده می‌کنند و آن عده از افراد ناباروری که از روش‌های مقابله‌ای متمرکز بر مسئله، استفاده بیشتری می‌کردند، از سلامت عمومی بالاتری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌های این مطالعه بر نقش موثر راهکارهای مقابله‌ای مورد استفاده افراد نابارور در پیش‌بینی وضعیت سلامت روانی و نقش جنس بر رابطه بین متغیرهای مذکور تاکید می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"تحلیل عوامل تنیدگی‌زا،سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانیدر زنان و مردان نابارور Analysis of stressors,Coping Styles,and mental health in infertile men and women تاریخ دریافت:1388/1/16 تاریخ پذیرش:1390/2/25 سمیرا حیدری*؟؟؟،پرویز آزاد فلاح1 Heydari S. جدول 4-اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره یک (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که در حدود 7 درصد از واریانسمتغیر سلامت عمومی از طریق متغیر راهکارهای مقابله‌ای،تبیینمی‌شود که با توجه به میزان F ،این ارتباط معنادار (P<0/05) است. جدول 5-اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون و ضریب تعیین تحلیل شماره دو (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تحلیل فوق نشان می‌دهد که در حدود 6/1 درصد از واریانسمتغیر ملاک(سلامت عمومی)از طریق متغیر پیش‌بین(راهکارمقابله‌ای هیجان‌مدار)تبیین می‌شود که با توجه به میزان F ،اینارتباط معنادار (P<0/05) است. تیجه‌گیری با توجه به مطالب فوق،می‌توان چنین نتیجه گرفت که زناننابارور نسبت به مردان،جهت مقابله با تنیدگی ناشی از ناباروریاز مقابله‌های متمرکز برهیجان،استفاده بیشتری می‌کنند وهمچنین زنان نابارور نسبت به مردان نابارور از سلامت عمومیپایین‌تری برخوردارند،بنابراین می‌توان دریافت،افراد ناباروری کهاز مقابله‌های متمرکز برمسئله استفاده کمتری می‌کنند ازسلامت عمومی پایین‌تری برخوردارند؛البته باید توجه داشت که درتحلیل داده‌های این بخش از پژوهش سلامت روانی آزمودنی‌ها،صرفنظر از جنس آنها و صرفا برمبنای راهکارهای مقابله‌ای موردمقایسه قرار گرفته است و همان گونه که پیش از این اشاره شد؛در این مقایسه افرادی که از مقابله‌های متمرکز برمسئله بیشتریاستفاده می‌کردند،از سلامت عمومی بیشتری برخوردار بودند. The effect of intracouple coping concordance on psychological and marital distress in infertility patients."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.