Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و شناخت درمانی مذهبی بر اضطراب دانش آموزان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 195 تا 202)

چکیده:

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی بر اضطراب دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران بود. روش: در یک مطالعه تجربی، 45 دانش‌آموز دارای سطوح بالای اضطراب به تصادف در سه گروه درمانگری شناختی- رفتاری، شناخت درمانگری مذهبی و گروه کنترل قرار گرفتند. درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی در طول 8 جلسه هفته‌ای یک‌بار برای دو گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. مقیاس اضطراب کتل به‌عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به‌کار برده شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین نمرات اضطراب در گروه‌های آزمایشی در مرحله پس آزمون و پیگیری به‌طور معناداری پایین‌تر از گروه کنترل بود، لیکن بین اثربخشی درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی در کاهش اضطراب دو گروه، تفاوت معناداری یافت نشد. نتیجه‌گیری: درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری مذهبی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش اضطراب دانش‌آموزان دارند. نتایج این پژوهش، برای تحقیقات آینده در زمینه کاربرد رواندرمانی چند بعدی در درمان اختلالات روانی تلویحاتی را در بر دارد. .

خلاصه ماشینی:

"اثربخشی درمان‌شناختی-رفتاری و شناخت‌درمانی مذهبیبراضطراب دانش‌آموزان The effectiveness of cognitive-behavioral and religious cognitive therapy on anxiety in students تاریخ دریافت:1388/4/28 تاریخ پذیرش:1390/2/26 لیدا وحیدی مطلق1،محمد باقر کجباف*؟؟؟ مریم صالح‌زاده1 کیده {IBمقدمه:هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاریو شناخت درمانگری مذهبی براضطراب دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهرانبود. یافته‌ها:تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین نمرات اضطراب در گروه‌هایآزمایشی در مرحله پس آزمون و پیگیری به طور معناداری پایین‌تر از گروهکنترل بود،لیکن بین اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری و شناختدرمانگری مذهبی در کاهش اضطراب دو گروه،تفاوت معناداری یافت نشد. جدول 1-نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی،شغل پدر،شغل مادر و تعداد فرزندان براضطراب سه گروه در مرحله پس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-مقایسه میانگین‌های تعدیل شده افراد در سه گروه در مرحله پس‌آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3-نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی،شغل پدر،شغل مادر و تعداد فرزندان براضطراب سه گروه در مرحله پیگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 4-مقایسه میانگین‌های تعدیل شده اعضا در سه گروه در مرحله پیگیری (به تصویر صفحه مراجعه شود) حث پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان شناختی-رفتاری وشناغخت درمانی مذهبی برکاهش اضطراب دانش‌آموزان صورتگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری میانگین نمرات اضطراب دانش‌آموزان راکاهش داده است. اثربخشی روان‌درمانی مذهبی ارائهشده در پژوهش حاضر در کاهش اضطراب دانش‌آموزان می‌تواندبنابر نظر پترسون و سلیگمن به نقل از ابراهیمی[25]مربوط بهاین موضوع باشد که آموزه‌های دینی به افراد کمک می‌کند تامعنایی برای زندگی خود بدست آورند،احساس هدفمندی برایحیات خود ایجاد نماید و این درمان‌ها حمایت و خوش‌بینیویژه‌ای را به درمانجو ارائه می‌نمایند. [Persian] 39- Janbozori M,Effectiveness of Psychological therapy with and without the Islamic religious orientation on anxious and stress in studenst. Effectiveness of religious- cognitive group therapy on depression and anxiety anxiety in in-patient with mood disorders-Noor medical center in Isfahan."

کلیدواژه ها:

اضطراب ، درمانگری شناختی- رفتاری ، شناخت درمانگری مذهبی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.