Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت مقیاس نیازهای خانوادگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (6 صفحه - از 203 تا 208)

هدف از پژوهش حاضر تهیه و طراحی مقیاسی معتبر و روا برای ارزیابی نیازهای خانواده بود. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله مطالعه مقدماتی گروه نمونه شامل 50 خانواده و در مرحله اصلی مطالعه نمونه شامل 250 خانواده بود. در مرحله مقدماتی از خانواده ها خواسته شد تا نیاز های خود را مطرح و توضیح دهند. سپس براساس نیاز های عنوان شده توسط خانواده ها در مرحله مصاحبه، پرسشنامه ای شامل 45 سوال طراحی گردید که در مرحله مطالعه اصلی توسط گروه نمونه تکمیل گردید. علاوه بر مقیاس نیازها از مقیاس های رضایت از زندگی ، شادی، محتوای خانوادگی و راهبردهای مقابله با استرس نیز استفاده شد. در مورد کل اطلاعات گردآوری شده تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی به عمل آمد. نتایج این تحلیل نشان داد که مقیاس نیازها شامل 7 عامل می باشد که به ترتیب به نام های نیاز اقتصادی،‌ ‌ نیاز محبت، نیاز امنیت اجتماعی، نیاز مالی، نیاز آموزشی، نیاز رفاهی و نیاز خدمات روانشناختی نام گذاری گردید. به منظور مطالعه همسانی درونی و اعتبار مقیاس نیازهای خانوادگی از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد. نتایج این بررسی نشانگر اعتبار مناسب مقیاس نیازها بود. همچنین روایی همگرای این پرسشنامه با پرسشنامه های رضایت از زندگی، شادی، محتوای خانوادگی، راهبردهای مقابله با استرس حاکی از روایی این مقیاس می باشد. در مجموع نتایج حاکی از کفایت مقیاس نیازهای خانوادگی است.

خلاصه ماشینی:

"ساخت مقیاس نیازهای خانوادگی Developing a family need scale تاریخ دریافت:1388/12/12 تاریخ پذیرش:1389/10/27 مریم زرنقاش*؟؟؟،سیامک سامانی1 کیده {IBمقدمه:هدف از پژوهش حاضر تهیه و طراحی مقیاسی معتبر و روا برایارزیابی نیازهای خانواده بود. این مقیاس هفت عامل یا نیاز مختلفخانوادگی به ترتیب:نیازهای اولیه،نیاز به آموزش و پرورش،نیازبه استخدام و کسب درآمد،نیاز به وسیله حمل‌ونقل،نیاز بهبرنامه‌ریزی برای آینده فرزندان،نیاز به برنامه و بودجه و نیاز بهحمایت اجتماعی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. افته‌ها از آنجا که هدف از این پژوهش تهیه و طراحی مقیاس نیاز برایخانواده بود پس از اجرای فرم اولیه مقیاس نیازهای خانوادگی برروی گروه مورد مطالعه،با استفاده از روش تحلیل عاملی سعی برآن شد تا به بررسی ساختار عاملی مقیاس نیازهای خانواده پرداخته شود. جدول 1-ارزش ویژه و درصد واریانس عوامل انتخاب شده (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 2-محتوا و ارزش ویژه برای عوامل مختلف موجود در مقیاس (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 3-ماتریس همبستگی 7 عامل پس از چرخش واریماکس (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-ضریب اعتبار به روش بازآزمایی برای مقیاس نیازهای خانواده (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 5-همبستگی عوامل موجود در مقیاس نیازهای خانوادگی با مقیاس‌های شادی،رضایت‌مندی از زندگی،محتوای خانواده وراهبردهای مقابله با استرس (به تصویر صفحه مراجعه شود) حث یافته‌های این مطالعه نشان داد که مقیاس نیازهای خانواده دارایاعتبار و روایی مناسبی برای سنجش نیازهای خانواده دارد. تیجه‌گیری نتایج این تحلیل نشان داد که مقیاس نیازهای خانوادگی شامل34 سوال در قالب 7 عامل می‌باشد که به ترتیب به نام‌های نیازاقتصادی،نیاز محبت،نیاز امنیت اجتماعی،نیاز رفاهی اولیه،نیاز آموزشی،نیاز رفاهی ثانویه و نیاز خدمات روانشناختی نامگذاریگردید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.