Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 21 تا 27)

سابقه و هدف: تبعیت‌نکردن از رفتارهای خودمراقبتی می‌تواند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون تاثیر‌گذار باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و رابطه آن با کیفیت زندگی صورت گرفت. مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که در سال 1396 روی 200 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان که به‌صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند، صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه‌های رفتارهای خودمراقبتی (ScBS: Self-Care Behaviors Scale) و استاندارد کیفیت زندگی (SF-36: Quality of Life) بود. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های T مستقل، آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: براساس یافته‌های به‌دست‌آمده، رفتارهای خودمراقبتی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی به‌ترتیب با کسب 63.5 و 56.6 درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در حد نسبتا مطلوب و نامطلوب تقسیم‌بندی شدند و بین کیفیت زندگی با جنس، وضعیت تاهل و نمایه توده بدنی رابطه معناداری مشاهده شد (P<0.05). همچنین بین رفتارهای خودمراقبتی و سه بعد از کیفیت زندگی شامل: عملکرد جسمانی، عملکرد روانی و احساس درد و ناراحتی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (P<0.05). گفتنی است بین نمرات کلی کیفیت زندگی و رفتارهای خودمراقبتی نیز همبستگی مثبت و معناداری مشاهده گردید (r=0.196، P<0.001). نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط معنادار بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و انجام رفتارهای خودمراقبتی، توصیه می‌شود برنامه‌های آموزشی برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون به‌منظور افزایش تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی طراحی و اجرا ‌گردد.

Background and Objective: Non-adherence to self-care behaviors can deteriorate quality of life among hypertension patients. Thus, we sought to examine the association between self-care behaviors and quality of life among patients with hypertension visiting Comprehensive Health Centers in Hamadan, Iran. Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was carried out in 200 hypertensive patients presenting to Comprehensive Health Centers in Hamadan, Iran, 2017. The participants were recruited using multistage sampling method. A demographic form, Self-Care Behaviors Scale, and the Quality of Life (SF-36) questionnaire were used to collect the data. Pearson correlation coefficient, t-test, and One-way analysis of variance were run to analyze the data in SPSS, version 16. Results: The self-care behavior and quality of life overall scores were respectively 63.5% and 56.6%, indicating that they were at admissible and inadmissible levels, respectively. There was a significant relationship between quality of life and gender, marital status, and body mass index (BMI; P<0.05). Also, there was a positive significant correlation between self-care behavior and three dimensions of quality of life, including physical status, emotional well-being, and bodily pain (P<0.05). Further, there was a positive significant correlation between self-care behavior and total score of quality of life (P=0.005; r=0.196). Conclusion: Considering the relationship of quality of life with well-being and self-care behaviors, we recommend designing and implementing educational programs for hypertensive patients to increase adherence to selfcare behaviors.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.