Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی رضایت شغلی از طریق ارزش ها در اعضای هیأت علمی دانشگاه

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (9 صفحه - از 3 تا 11)

این پژوهش با هدف پیش بینی رضایت شغلی براساس ارزش های اعضای هیات علمی دانشگاه اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری اعضای هیات علمی واحدهای منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی بود که از میان آنها 328 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش پرسشنامه ارزش ها (آلپورت و همکاران، 1970) و پرسشنامه رضایت شغلی (اسمیت و همکاران، 1969) بود و داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (روش همزمان) تحلیل شد. یافته ها نشان داد از بین ارزش های ترجیحی ، ارزش های مذهبی ( 05/0 P < ) و ارزش های اجتماعی ( 01/0 P < ) رضایت از ماهیت کار را، ارزش های مذهبی و ارزش های هنری ( 01/0 P < ) رضایت از دستمزد را، ارزش های مذهبی، رضایت از ترفیع و سرپرست را ( 05/0 P < ) و ارزش های هنری ( 01/0 P < ) و ارزش های نظری ( 05/0 P < ) نیز رضایت از همکاران را پیش بینی می کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.