Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 65 تا 74)

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد . روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دختران دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1390 بودند. از میان آنها 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه های پرخاشگری اهواز (1379)، پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی (1975)، پرسشنامه افسردگی بک (1961) و پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر (1385) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان) تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین متغیرهای پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد معنادار است (01/0> P ). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که ترکیب خطی پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی توان پیش بینی آمادگی به اعتیاد را دارند (01/0> P ) .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.