Skip to main content
فهرست مقالات

روان شناسی بالینی و شخصیت: بررسی پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اخلال اضطراب فراگیر (GAD-7) مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 41 تا 50)

چکیده:

هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) بوده است. مقیاس یاد شده با هدف ساختن ابزاری کوتاه برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) و سنجش شدت نشانه های بالینی مبتلایان، توسط اسپیتزر و همکاران ساخته شده است. این مقیاس دارای هفت سوال اصلی و یک سوال اضافی است که میزان دخالت اختلال در کارکرد های فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی مبتلایان را می سنجد. در این مطالعه 199 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد و 24 نفر از آزمودنی هایی که در مراجعه به یکی از کلینیک های روان پزشکی شهر تهران تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD) را دریافت نموده بودند شرکت داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که GAD-7 از آلفای کرونباخ مناسبی برخوردار بوده و ضریب پایایی ( reliability ) مقیاس بر اساس دو بار اجرای آزمون نیز مناسب ارزیابی شده است. در بررسی اعتبار ( validity ) مقیاس، نتایج بیانگر همبستگی معنادار بین مقیاس GAD-7 و پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر، برخی خرده مقیاس های فرم کوتاه 36 سوالی زمینه یابی سلامت عمومی ( (SF-36 و خرده مقیاس اضطراب 12 ماده ای از سیاهه نشانه های بالینی ( (SCL-90 بوده است که بیانگر اعتبار همگرای مناسب مقیاس است. همچنین تحلیل عاملی مقیاس GAD-7 بیانگر اشباع آن از یک عامل می باشد. از سوی دیگر مقایسه نمرات افراد مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی که تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده بودند با نمره برش مقیاس و نیز نمرات جمعیت غیر بیمار، حاکی از اعتبار تشخیصی مطلوب مقیاس بوده است. در مجموع می شود گفت که مقیاس کوتاه سنجش اختلال اضطراب فراگیر (GAD-7) از پایایی و اعتبار مناسبی در نمونه های ایرانی برخوردار بوده است.

The objective of this study was to investigate reliability and validity of a brief self-report scale (GAD-7) developed to identify probable cases of generalized anxiety disorder. The GAD-7 is a 7-item self-report questionnaire developed by Spitrzer in 2006، for screening for GAD and assessing its severity in clinical practice and research. 199 students selected from Shahed University for the study as non clinical group and 24 patients suffered from generalized anxiety disorder، selected from a psychiatric clinic in Tehran. Research tools employed in the study were Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder (GAD-7)، State-Trait anxiety inventory (STAI)، Short-Form General Health Survey (SF-36) and anxiety subscale of Symptom Checklist (SCL- 90). The coefficient Alpha obtained for the total scale، and coefficient Alpha obtained for each part of the scale، and also the test–retest correlation obtained indicated a suitable reliability for the scale. Correlations calculated among GAD-7 and other instruments used in this study، suggested acceptable validity for the scale. Factorial analysis for the scale also showed one factor loading. And the scale was able to differentiate between clinical and non clinical group.

خلاصه ماشینی:

"بدین خاطر اسیتپزر{o5o}و همکاران13با هدفساختن یک مقیاس کوتاه برای تشخیص موارد اختلالاضطراب فراگیر و سنجش شدت نشانه‌های بالینی،اقدام{o(1)- redrosid yteixna deyilareneg o} {o(2)- sredrosiD latneM fo launaM lacitsitatS dna citsongaiD )RT-VI-MSD( o} {o(3)- )D-MAH(noisserpeD rof elacS gnitaR notlimaH o} {o(4)- )A-MAH(yteixnA rof elacS gnitaR notlimaH o} {o(5)- . با توجه به میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر وافزایش آسیب‌پذیری افراد مبتلا به این اختلال درزمینه‌های مختلف که پیشتر به آنها اشاره شد و نیزضرورت تهیه ابزاری که دارای دقت در اندازه‌گیرینشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر باشد،هدف مطالعهکنونی تعیین پایایی و اعتبار مقیاس کوتاه اختلالاضطراب فراگیر )7-DAG( در نمونه ایرانی بوده است. ابزار پژوهش در مطالعه حاضر از چهار مقیاس زیر به منظوربررسی اعتبار همگرا استفاده شد: {o(1)- ytidilav tnegrevid o} {o(2)- eriannoitseuQ htlaeH tneitaP meti-8 o} {o(3)- ytgidilav tnegrevnoc o} {o(4)- 09-tsilkcehC motpmyS o} {o(5)- ytidilav tcurtsnoc o} {o(6)- )02-FS(yevruS htlaeH lareneG mroF-trohS o} *مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر )7-DAG( برای بکارگیری پرسشنامه مذکور،ابتدا سؤال‌های آنترجمه گردیده و سپس توسط فردی غیر از مترجم بهانگلیسی بازگردانده شده. همچنین ضریبهمبستگی به دست آمده بین مقیاس کوتاه اختلالاضطراب فراگیر )7-DAG( و خرده‌مقیاس اضطراب 12ماده‌ای از چک‌لیست نشانه‌های بالینی R-09-LCS برابر 36/0)100/0<P( است. بدین ترتیب،با توجه بهضرایب بدست آمده بین مقیاس کوتاه اختلال اضطرابفراگیر )7-DAG( ،مقیاس اضطراب اسپیلبرگر،برخی ازخرده‌مقیاس‌های پرسشنامه زمینه‌یابی سلامتعمومی )63-FS( و خرده‌مقیاس اضطراب از سیاههنشانه‌های بالینی )09-LCS( ،بویژه اینکه این سه مقیاس اختصاصا برای سنجش اختلال اضطراب فراگیر ساختهنشده‌اند،اما برای اضطراب طراحی شده‌اند می‌توانبیان داشت که نسخه فارسی 7-DAG دارای اعتبارهمگرای مناسب می‌باشد."

کلیدواژه ها:

پایایی ، اعتبار ، مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر(GAD ، 7)

7) ، Generalized Anxiety Disorder (GAD) ، Brief Measure for Assessing GeneralizedAnxiety Disorder (GAD ، reliability ، Validity


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.