Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (17 صفحه - از 147 تا 163)

پـژوهش حاضـر بــا هدف مطالعـه مقایسه میزان سلامـت روان، انگیـزه پیشرفت و عملکـرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی پایه اول راهنمایی انجام شده است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 60 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلـه ای انتخاب از بین دانش آموزان پایه اول راهنمایی در همدان انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه انگیزه پیشرفـت تشکیل داده است. نتـایج این پژوهش نشـان داد میزان سلامـت روان دانـش آمـوزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی کمتر از دانـش آمـوزان عـادی است. همچنین انگیـزه پیشرفـت دانـش آموزان دارای اختلال نارسایـی توجه/بیش فعـالی پایین تر از دانش آموزان عادی است. افزون بــر ایـن، عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نیز پاییـن تر از دانش آمـوزان عـادی است. این تحقیق نشان می دهد که سلامـت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مقطع اول راهنمایی پایین تر از دانش آموزان عادی است. بر همین اساس، استفاده از خدمات روان شناختی به منظور کمک به انگیزه پیشرفت و سلامت روان برای این کودکان مورد تاکید است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این پژوهش نشان داد میزان سلامت روان دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی (1)-استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بوعلی-همدان (2)-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (3)-کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی توجه/بیش‌فعالی کمتر از دانش‌آموزان عادی است. این تحقیق نشان می‌دهد که سلامت روان،انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در مقطع اول راهنمایی پایین‌تر از دانش‌آموزان عادی است. براساس آنچه بیان شد هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان،انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی پایه اول راهنمایی است. Steifer & Brongart 2-میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی پایین‌تر از انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان عادی است. روش پژوهش حاضر از دو گروه شرکت‌کنندگان شامل دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی و دانش‌آموزان عادی تشکیل شده است و به بررسی سه متغیر سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی پرداخته است. Hermans Prestatic Motivation Test(PMT) یافته‌ها در جدول 1 یافته‌های مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمرات سلامت روان،انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی نشان داده شده است. بر همین اساس،و با درجه آزادی 58 در سطح P<0/05 تفاوت بین دو گروه معنادار است و می‌توان نتیجه گرفت انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی پایین‌تر از دانش‌آموزان عادی است. علاوه بر این با مطالعه علی یارزنجانی(1386)که میزان افت تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی را مورد بررسی قرار داده است نیز همخوانی دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.