Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه های مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 23 تا 44)

هدف این پژوهش، بررسی شیوه های مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی است. روش پژوهش میدانی و توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاههای اصفهان (466 نفر) و صنعتی اصفهان (412 نفر) بوده است. برای انتخاب اعضای هیئت علمی دو دانشگاه از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد و 83 نفر از اعضای هیئت علمی در این پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی گام تعیین ساختار کلی رشته و درسها 80/.، تعیین هدفهای برنامه درسی 86/.، انتخاب و تدوین محتوا 89/.، اجرای برنامه درسی 81/.، ارزشیابی برنامه درسی 88/. و پایایی گام تغییر برنامه درسی 91/. بوده است. نتایج پژوهش نشان داده است که در وضعیت موجود، اعضای هیئت علمی با شیوه حضور خود در برنامه ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی مشارکت دارند. در وضعیت مطلوب، اعضای هیئت علمی هر دو دانشگاه در گام اجرای برنامه درسی بر نقش خود به عنوان مجری برنامه درسی تاکید ویژه ای داشته اند. با وجود این، در گامهای طراحی برنامه درسی که شامل تعیین ساختار کلی رشته و درسها، تعیین هدفها و انتخاب و تدوین محتواست، در هر دو دانشگاه شیوه مشارکت اعضای هیئت علمی برجسته انتخاب شده است. در دانشگاه اصفهان، علاوه بر شیوه مذکور، مشارکت حداکثری نیز ترجیح داده شده است. در دو گام ارزشیابی و تغییر برنامه درسی در هر دو دانشگاه، اعضای هیئت علمی تمایل داشته اند تا اعضای هیئت علمی برجسته گروه و نماینده اعضای هیئت علمی در این دو گام مشارکت کنند.

خلاصه ماشینی:

"اعضای هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان در خصوص مشارکت موجود و مطلوب خود در گام اصلاح و تغییر برنامه درسی و روشهای تحقق این مشارکت چه دیدگاههایی دارند؟ روش پژوهش پژوهش حاضر از نوع میدانی و توصیفی-پیمایشی بوده که در آن وضعیت موجود و مطلوب مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه‌ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی بررسی شده است. از آنجا که در وضعیت موجود F مشاهده شده و در وضعیت مطلوب H مشاهده شده در سطح 50/0<P معنادار بوده است،بنابراین،از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان چهار روش مشارکت در گام تعیین ساختار کلی رشته و درسها از نظر نمره واقعیت و مقبولیت تفاوت معنادار دارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقایسه میانگین نمره مقبولیت روشهای مشارکت(وضعیت مطلوب)در گام تعیین ساختار کلی رشته و درسها (جدولهای 4 و 5)نشان می‌دهد که اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای مشارکت در این گام روش «حضور خود»و«حضور اعضای هیئت علمی برجسته»را بر دو روش دیگر ترجیح داده‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه مقایسه میانگین نمره واقعیت روشهای مشارکت در گام ارزشیابی برنامه درسی نشان می‌دهد که از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان در وضعیت موجود از میان چهار روش مشارکت در ارزشیابی برنامه درسی، روش«نماینده اعضای هیئت علمی»و«حضور خود»بر دو روش دیگر مشارکت برتری دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه مقایسه میانگین نمره واقعیت روشهای مشارکت در گام تغییر برنامه درسی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان نشان می‌دهد که در وضعیت موجود از میان چهار روش مشارکت در تغییر برنامه درسی،روش «حضور خود»و«نماینده اعضای هیئت علمی»بر دو روش دیگر مشارکت برتری دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.