Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط راهبردهای شناختی فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 73 تا 96)

هدف این پژوهش بررسی ارتباط کاربرد راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاههای مجازی بود. در یک بررسی توصیفی – همبستگی 352 دانشجو در دوره کارشناسی دانشگاههای مجازی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دو بخشی با 38 گویه بود. معدل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها به کمک آزمونهای آماری تی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شد. یافته های به دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنادار راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی است. همچنین، مؤلفه ای که بیشترین توان پیش بینی در تعاملات و پیشرفت تحصیلی را داشت، تعامل استاد با یادگیرنده و در راهبردهای شناختی و فراشناختی طراحی و برنامه ریزی بود.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اینکه در محیطهای آموزش مجازی دانشجو و استاد از نظر زمان و مکان از یکدیگر جدا هستند و همچنین،به دلیل اهمیت الگوی یادگیری تعاملی و کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی در رشد خودراهبری و خودمدیریتی دانشجویان که هدف اولیه هرنظام آموزش مجازی است،لازم است این عناصر(راهبردهای شناختی،فراشناختی و تعاملات)تأثیرگذار در یادگیری در محیطهای مبتنی برآموزش مجازی به شکل اساسی بررسی شوند. سؤال سوم:آیا کاربرد تعاملات در محیط مجازی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارد؟ برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک(پیشرفت تحصیلی)و متغیرهای پیش بین(الگوی یادگیری تعاملی)از رگرسیون ساده استفاده شده است. سؤال چهارم:آیا مؤلفه‌های الگوی تعاملات در محیط مجازی می‌توانند موجب پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بشوند؟ برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک(پیشرفت تحصیلی)و متغیرهای پیش بین(ارتباط همزمان،تعامل یادگیرنده با محتوا،ارتباط ناهمزمان،تعامل یادگیرنده با استاد و تعامل یادگیرنده با یادگیرندگان)از رگرسیون چند متغیره و از روش پسرو استفاده شده است. با توجه به نتایج پژوهش که دانشجویان مقطع کارشناسی در آموزش مجازی برای موفقیت به کاربرد مهارتهای شناختی و فراشناختی نیاز دارند و همچنین،طراحی و برنامه‌ریزی در بهبود عملکرد تحصیلی آنها بسیار مهم است و با توجه به اینکه در آموزش مجازی ارتباط استادان با یادگیرندگان و همین طور ارتباط با همکلاسیها محدودتر از آموزش سنتی است،تقویت مهارتهای مورد نظر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین،تأثیرگذاری تعامل و بازخورد استاد در محیطهای برخط بسیار مهم و لازم است براساس نتایج به دست آمده در دانشجویان مقطع کارشناسی دوره‌های مجازی امکان تعاملات همزمان و ناهمزمان استاد-یادگیرنده فراهم شود تا از این طریق استاد به عنوان تسهیل‌کننده امر یادگیری از طریق ایجاد انگیزش،بازخورد و راهنمایی دانشجویان در این مقطع به بهبود وضعیت تحصیلی آنها کمک کند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.