Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک های تفکر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان متأهل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 103 تا 130)

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های تفکر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی در میان دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان متاهل بودند که از میان آن ها 150 نفر (93 زن و57 مرد) به عنوان نمونه پژوهشی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرها از پرسشنامه های سبک تفکر (استرنبرگ و واگنر، 1992)، رضایت زناشویی (انریچ، 1999) و بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) استفاده شد. رابطه متغیرهای فوق با روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد)، استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیره چند راهه) با نرم افزار spss بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک تفکر و رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد. همچنین رابطه بین سبک تفکر قانون گذار و بهزیستی روان شناختی به صورت مستقیم و معنادار به دست آمد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.