Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 51 تا 60)

این بررسی با هدف تعیین اثربخشی برنامه رایانه یار حافظه کاری بر بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا انجام شد. 18 دانش آموز پسر ناشنوا انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی ها به آزمون استروپ (استروپ، 1935)، آزمون عملکرد مداوم (رازولد، مرسکی، ساراسون، برنسوم، و بک، 1965)، نسخه رایانه ای برج لندن (موریس، احمد، استد، و تون، 1993)، و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، 1995)، پاسخ دادند. گروه آزمایش، برنامه رایانه یار حافظه کاری (بخاراییان، 1389) را در 20 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای گذراندند. نتایج آزمون t نشان دادند نمره پس آزمون کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا به صورت معنادار تغییر یافته است. پیگیری پس از یک ماه حاکی از عدم تغییر میانگین کنش اجرایی در دانش آموزان ناشنوا بود. یافته ها این نکته را آشکار کردند که برنامه رایانه یار حافظه کاری در بهبود کنش های اجرایی دانش آموزان ناشنوا موثر است.

خلاصه ماشینی:

"Students were administered Stroop Test (Stroop, 1935), Continuous Performance test (Rosvold, Mirsky, Sarason, Bransom, & Beck, 1965), the computerized version of Tower of London Test (Morris, Ahmed, Sted, & Toone, 1993), and the Working Memory Test (Cornoldi & Vecchia, 1995). Keywords: executive function, working memory computer assisted, deaf students مقدمه شنوایی طبیعی عبارت است از توان درک و فهم گفته‌های دیگران بدون نیاز به وسایل کمکی یا روش‌های خاص (هیوارد و وود، 2006). بنابراین، در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا برنامه رایانه‌یار حافظه کاری می‌تواند باعث ارتقای کنش‌های اجرایی دانش‌آموزان ناشنوا شود؟ روش با توجه به ماهیت تحقیق و هدف‌های آن، تحقیق از نوع کاربردی است که به روش شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. با توجه به نتایج جدول 2، سنجش قابلیت توجه، بازداری و انعطاف‌پذیری، نشان می‌دهد که زمان به کار رفته برای نام ‌بردن رنگ‌های کارت نقاط در مقایسه با کارت لغات و کارت رنگ‌ها در دانش‌آموزان گروه آزمایش به طور قابل توجهی از گروه گواه بیشتر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است. جدول 4 نتایج آزمون t برای تعیین تفاوت نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون در آزمون حافظه‌کاری متغیر گروه آزمایش گروه گواه t پیش‌آزمون پس‌آزمون پیگیری پیش‌آزمون پس‌آزمون پیگیری دستور اول 69/0 95/0 91/0 63/0 61/0 92/0 98/0 دستور دوم 23/0 89/0 43/0 50/0 24/0 19/0 **6/2 دستور سوم 45/0 65/0 72/0 79/0 39/0 38/0 80/1 05/0>P* 001/0>P** جدول 4، مقایسه میانگین نمره‌های حافظه کاری دانش‌آموزان ناشنوا قبل و بعد از مداخله آموزشی را در نمونه مورد بررسی نشان می‌دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.