Skip to main content

بزرگتــرین بانـک مقــالات علـوم پزشکی

پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعاتی متنی-تصویری است که در راستای تسهیل و ترویج امر پژوهش، وظیفه شناسایی و عرضه نشریات تخصصی علوم پزشکی در فضای مجازی را بر عهده دارد.