Skip to main content

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

این نشریه از تاریخ 1390/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
تربیت بدنی
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید بهشتی
تلفن
29905838(021)
دورنگار
22431953(021)
آدرس اینترنتی
http://oeppa.sbu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
علیرضا فارسی
سر دبیر
هیئت تحریریه
خسرو ابراهیم؛ افشار جعفری؛ سجاد احمدی زاد؛ مریم نور شاهی؛ حمید رجبی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمدرضا کردی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
oeppa@sbu.ac.ir
آدرس
تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، کدپستی: 1983963113
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/05/25