Skip to main content

راهبردهای توسعه در آموزش پزشكی

دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عنوان قبلی
p-ISSN
2383-2185
e-ISSN
2588-2686
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
تلفن
33335013(076)
آدرس اینترنتی
http://dsme.hums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول
سید علیرضا سبحانی
سر دبیر
الهام بوشهری
هیئت تحریریه
دکتر محمد شکاری، دکتر سید حمید موسوی، دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده، دکتر شهرام زارع، دکتر حسین فرشیدی، دکتر شاهرخ رجایی، دکتر مینو رجایی، دکتر تیمور آقاملایی، دکتر صدیقه جوادپور، دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی، دکتر جلیل کوهپایه زاده، دکتر میترا امینی، دکتر جواد کجوری، دکتر سید علیرضا سبحانی، دکتر هاشم جری نشین، دکتر نادره نادری، دکتر الهام بوشهری، دکتر مرضیه نیک پرور، دکتر آذین علوی
مدیر اجرایی
سمانه معتمد جهرمی
مدیر داخلی
سمیره عابدینی
ویراستار فارسی
نادره نادری
ویراستار انگلیسی
افسون پیروزان
پست الکترونیک
dsme@hums.ac.ir
آدرس
بندرعباس ، خیابان جمهوری اسلامی ، ضلع شرقی بیمارستان شهید منتظری ، ساختمان معاونت آموزشی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دفتر مجله راهبردهای توسعه درآموزش پزشکی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/09/08