Skip to main content
دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عنوان قبلی
p-ISSN
2383-2185
e-ISSN
2588-2686
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تلفن
33335013(076)
آدرس اینترنتی
http://dsme.hums.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول
سید علیرضا سبحانی
سر دبیر
الهام بوشهری
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
سمانه معتمد جهرمی
مدیر داخلی
سمیره عابدینی
ویراستار فارسی
نادره نادری
ویراستار انگلیسی
افسون پیروزان
پست الکترونیک
dsme@hums.ac.ir
آدرس
بندرعباس ، خیابان جمهوری اسلامی ، ضلع شرقی بیمارستان شهید منتظری ، ساختمان معاونت آموزشی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دفتر مجله راهبردهای توسعه درآموزش پزشکی
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/09/08