Skip to main content
دسته بندی موضوعی
دانش پزشکی
ناشر
مرکز نشر دانشگاهی  
عنوان قبلی
p-ISSN
0252-5365
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
مرکز نشر دانشگاهی
صاحب امتیاز
مرکز نشر دانشگاهی
مدیر مسئول
بهمن حاجی پور
سر دبیر
علی فرازمند
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
مهناز یزدانی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1397/02/02
وضعیت انتشار
توقف انتشار