Skip to main content

پژوهش در علوم توانبخشی

این نشریه از تاریخ 1390/02/03 تا 1398/12/28 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت بهداشت) بوده است.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Journal of Research in Rehabilitation Sciences
p-ISSN
1735-7519
e-ISSN
2008-2606
قطع
کتابی
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
تلفن
36691663(031)
آدرس اینترنتی
http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
مدیر مسئول
جاوید مستمند
سر دبیر
عبدالکریم کریمی
هیئت تحریریه
دکتر مرتضی آبدار اصفهانی، دکتر حمید آزاده، دکتر احمد چیت ساز، دکتر ابراهیم اسفندیاری، دکتر محمد پرنیان پور، دکتر سید محسن حسینی، دکتر خلیل خیام باشی، دکتر محمود سقایی، دکتر بهرام سلیمانی، دکتر وحید شایگان نژاد، دکتر مهیار صلواتی، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر علی قنبری، دکتر عبدالکریم کریمی، دکتر بهروز محمودی بختیاری، دکتر جاوید مستمند، دکتر محمدرضا نوربخش، دکتر سعید فرقانی، دکتر حمید کریمی، دکتر محمدتقی کریمی
مدیر اجرایی
مژگان نادری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
حمید کریمی؛ فهیمه جعفریان
پست الکترونیک
JRRS@rehab.mui.ac.ir
آدرس
اصفهان، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان، دانشكده علوم توانبخشی، دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشی
صندوق پستی
81745-164
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/02/25