Skip to main content

تازه ترین شماره ها

مجله / شماره
تاریخ ثبت در پایگاه
1. پیشرفت های نوین در علوم رفتاری
1400/01/28
2. رشد آموزش مشاور مدرسه
1400/01/26
3. رشد آموزش تربیت بدنی
1400/01/26
1400/01/26
1400/01/26
7. روان شناسی کاربردی
1400/01/25
8. روان شناسی کاربردی
1400/01/25
9. روان شناسی کاربردی
1400/01/25
10. فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
1400/01/25
11. تحقیقات مدیریت آموزشی
1400/01/24
12. مطالعات روان شناسی ورزشی
1400/01/24
13. تازه های علوم شناختی
1400/01/24
14. روان شناسی ورزش
1400/01/24
15. رشد و یادگیری حرکتی ورزشی
1400/01/23
16. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
1400/01/22
17. تاریخ پزشکی
1400/01/21
18. فیزیولوژی ورزشی
1400/01/21
19. بهداشت مواد غذایی
1400/01/19
20. دستاوردهای روانشناسی بالینی
1400/01/17
22. روان شناسی سلامت
1400/01/14
23. روانشناسی
1400/01/14
24. تحقیقات مدیریت آموزشی
1400/01/14
25. مطالعات راهبردی زنان
1400/01/14
26. مطالعات راهبردی زنان
1400/01/14
27. بیومکانیک ورزشی
1399/12/27
28. اعتیاد پژوهی
1399/12/27
29. مدیریت سلامت
1399/12/27
30. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1399/12/20
31. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان
1399/12/19
32. اعتیاد پژوهی
1399/12/19
33. Journal of Physical Activity and Hormones
1399/12/19
34. پژوهش های کاربردی روان شناختی
1399/12/19
35. مدیریت بهداشت و درمان
1399/12/19
36. مطالعات آموزش و یادگیری
1399/12/18
37. روانشناسی نظامی
1399/12/18
1399/12/18
39. روش ها و مدل های روان شناختی
1399/12/18
40. پژوهش در سلامت روانشناختی
1399/12/16
41. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
1399/12/12
42. نوآوری های آموزشی
1399/12/12
43. کودکان استثنایی
1399/12/12
44. Iranian Rehabilitation Journal
1399/12/12
45. Iranian Rehabilitation Journal
1399/12/12
46. روان شناسی بالینی
1399/12/12
47. روانشناسی شناختی
1399/12/12
48. روانشناسی نظامی
1399/12/10
49. علوم غذایی و تغذیه
1399/12/10
50. بیومکانیک ورزشی
1399/12/09