Skip to main content

245 عنوان


Arya Atherosclerosis

 • آخرین شماره :
  January 2019, Volume 15 - Number 1
 • وابسته به :
  Isfahan University of Medical Sciences

International Journal of Cancer Management

 • آخرین شماره :
  January 2020, Volume13 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

Iranian Endodontic Journal

 • آخرین شماره :
  Fall 2019, Volume 14 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Journal of Ophthalmic and Optometric Sciences

 • آخرین شماره :
  Summer 2017, Volume 2 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Pharmaceutical and Biomedical Research

 • آخرین شماره :
  March 2020، Volume 6 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Regeneration, Reconstruction, & Restoration

 • آخرین شماره :
  Autumn 2018, Volume 3 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آسیب شناسی گفتار و زبان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آموزش در علوم پزشکی

 • آخرین شماره :
  آذر 1398 - شماره 82
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آموزش و سلامت جامعه

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره هفتم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اخلاق پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 45
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخلاق زیستی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

اخلاق و تاریخ پزشکی

 • آخرین شماره :
  آبان 1394 ، دوره ی هشتم - شماره 4
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهرا

اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397، دوره ششم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارگونومی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره ششم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهمدان

ارمغان دانش

 • آخرین شماره :
  خرداد و تیر 1399 - شماره 139
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

اسلام و سلامت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، دوره پنجم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بابل

اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاع رسانی پزشکی نوین

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 10
 • وابسته به :
  مركز تحقيقات مديريت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

اعتیاد پژوهی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 56
 • وابسته به :
  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 55
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

برخط دانش روان‌شناختی

 • آخرین شماره :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

بهداشت جهان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1389 - شماره 61
 • وابسته به :
  مرکز نشر دانشگاهی

بهداشت در عرصه

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

بهداشت روان و جامعه

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 84
 • وابسته به :
  گروه آتیه درخشان ذهن

بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، سال چهارم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

بهداشت مواد غذایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 38
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

بیومکانیک ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

پزشکی بالینی ابن سینا

 • آخرین شماره :
  دوره 26 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

پزشکی قانونی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، دوره بیست و ششم - شماره 2
 • وابسته به :
  سازمان پزشکی قانونی کشور

پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1393 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398-شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم توانبخشی

 • آخرین شماره :
  فروردین و اردیبهشت 1397 - شماره 49
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء چهارم)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش نامه روان شناسی اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 8
 • وابسته به :
  پژوهشگاه قرآن و حدیث

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 96
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، سال نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، سال یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های نوین در ریاضی

 • آخرین شماره :
  مرداد و شهریور 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 59
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 31
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهش‌های آسیب‌شناسی زیستی

 • آخرین شماره :
  بهار 1389، دوره سیزدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره بیست و یکم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی