Skip to main content

30 مجله


Annals of Applied Sport Science (تازه‌های علوم کاربردی ورزش)

 • آخرین شماره :
  Summer 2018, Volume 6 - Number 2
 • وابسته به :
  سازمان پژوهشگران ورزشی پارسان

health And Physical Activity

 • آخرین شماره :
  2014, Volume5 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Researchers in Sport Science Quarterly

 • آخرین شماره :
  Summer 2011, Volume 2 - Number 3

بیومکانیک ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره چهارم - شماره 1

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء چهارم)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1388 - شماره 8
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رشد آموزش تربیت بدنی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 64
 • وابسته به :
  سازمان آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 31
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان

طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم زیستی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

علوم کاربردی ورزش و تندرستی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 5
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علوم ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 18
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژی ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 36
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال

 • آخرین شماره :
  بهار 1393 ، دوره دوم - شماره 1
 • وابسته به :
  مجتمع ورزشی شمال مرعش

مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره سوم - شماره 1

مطالعات روانشناسی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396 - شماره 21
 • وابسته به :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات طب ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 21
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 10

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار