Skip to main content

46 عنوان


اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 57
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

برخط دانش روان‌شناختی

 • آخرین شماره :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

بهداشت روان و جامعه

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 84
 • وابسته به :
  گروه آتیه درخشان ذهن

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش نامه روان شناسی اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 9
 • وابسته به :
  پژوهشگاه قرآن و حدیث

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، سال دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399، سال یازدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400- شماره 61
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399، سال دهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره بیست و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی

تازه های روان درمانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 81 و 82
 • وابسته به :
  دكتر محمدمهدی خدیوی زند

تازه های علوم شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 89
 • وابسته به :
  موسسه قلم گستر پژوهش

تحقیقات روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحقیقات علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 84
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

دست آوردهای روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دستاوردهای روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، سال سوم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

رشد آموزش مشاور مدرسه

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 58
 • وابسته به :
  وزارت آموزش و پرورش؛ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش

روان سنجی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

روان شناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 48
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

روان شناسی تحلیلی شناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 66
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

روان شناسی سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

روان شناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400- شماره 58
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی مدرسه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1394 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه محقق اردبیلی

روان شناسی و دین

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 52
 • وابسته به :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

روان شناسی و علوم تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1388 - شماره 87
 • وابسته به :
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394 ، سال بیست و یکم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

روانشناسی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 96
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روانشناسی

روانشناسی افراد استثنایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی بالینی و شخصیت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

روانشناسی تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 56
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی شناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روانشناسی دانشگاه خوارزمی

روانشناسی نظامی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400- شماره 45
 • وابسته به :
  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

روش ها و مدل های روان شناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

سلامت روان کودک

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399، دوره هفتم - شماره 4
 • وابسته به :
  دکتر عباسعلی حسین خانزاده

عصب روانشناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مشاوره کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400- شماره 1
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مشاوره و روان درمانی خانواده

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه کردستان

مطالعات روان شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 64
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

مطالعات روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 40
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مطالعات روانشناسی تربیتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 40
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، سال ششم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز