Skip to main content

13 مجله


پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 87
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  خرداد 1398 - شماره 32

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

فناوری آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار 1395 - شماره 6

کودکان استثنایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 69
 • وابسته به :
  پژوهشکده کودکان استثنائی

مطالعات آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 21
 • وابسته به :
  سازمان سنجش آموزش کشور

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 18
 • وابسته به :
  انجمن مطالعات برنامه درسی

ناتوانی های یادگیری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه محقق اردبیلی

نامه آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 44
 • وابسته به :
  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نوآوری های آموزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 68
 • وابسته به :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نوآوری های مدیریت آموزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 52
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد رودهن