Skip to main content

15 مجله


International Journal of Preventive Medicine

 • آخرین شماره :
  April 2019 - Number 96
 • وابسته به :
  Isfahan University of Medical Sciences

آموزش در علوم پزشکی

 • آخرین شماره :
  فروردین 1397 - شماره 81
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 87
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  شهریور 1398 - شماره 35

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

فناوری آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار 1395 - شماره 6

کودکان استثنایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 72
 • وابسته به :
  پژوهشکده کودکان استثنائی

مطالعات آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 76
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 21
 • وابسته به :
  سازمان سنجش آموزش کشور

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  انجمن مطالعات برنامه درسی

ناتوانی های یادگیری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه محقق اردبیلی

نامه آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 45
 • وابسته به :
  مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نوآوری های آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 69
 • وابسته به :
  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نوآوری های مدیریت آموزشی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد رودهن