Skip to main content

146 مجله


Annals of Applied Sport Science (تازه‌های علوم کاربردی ورزش)

 • آخرین شماره :
  Autumn 2018, Volume 6 - Number 3
 • وابسته به :
  سازمان پژوهشگران ورزشی پارسان

Cognition and Education

 • آخرین شماره :
  2014، Volume 1 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه سمنان

health And Physical Activity

 • آخرین شماره :
  2014, Volume5 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Hormozgan University of Medical Sciences

 • آخرین شماره :
  April & June 2018, Volume 22 - Number 2

International Electronis Journal of Medicine

 • آخرین شماره :
  Winter 2017, Volume 8 - Number 8

Journal Of Occupational Health & Epidemiology

 • آخرین شماره :
  Spring 2018 - Volume 7, Issue 2

Pistachio and Health Journal

 • آخرین شماره :
  Spring 2018, Volume 1 - Number 2

Researchers in Sport Science Quarterly

 • آخرین شماره :
  Summer 2011, Volume 2 - Number 3

آسیب شناسی گفتار و زبان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 4

آموزش و سلامت جامعه

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره پنجم - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اخلاق پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 43
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

اخلاق زیستی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 29 (ویژه نامه حقوق شهروندی)
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

ارمغان دانش

 • آخرین شماره :
  فروردین و اردیبهشت 1397 - شماره 126

اسلام و سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بابل

اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاع رسانی پزشکی نوین

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 6

اعتیاد پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 47
 • وابسته به :
  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

برخط دانش روان‌شناختی

 • آخرین شماره :
  اسفند 1391 - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه بیرجند

بهداشت جهان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1389 - شماره 61

بهداشت روان و جامعه

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 81

بهداشت مواد غذایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 31

بیومکانیک ورزشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، دوره چهارم - شماره 2

پاتوبیولوژی مقایسه‌ای

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397، سال پانزدهم - شماره 2

پزشکی قانونی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، دوره بیست و چهارم - شماره 85
 • وابسته به :
  سازمان پزشکی قانونی کشور

پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1393 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 10
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 16

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1397 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره14
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء چهارم)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش نامه روان شناسی اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 6

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 86
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش و سلامت

 • آخرین شماره :
  Summer 2015 - Number 13
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  بهار 1394، دوره ی هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397، سال نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 51
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره بیستم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی

پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  آذر 1397 - شماره 26

تاریخ پزشکی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 33
 • وابسته به :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تاریخ علم

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1394 - شماره 19
 • وابسته به :
  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

تازه های روان درمانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1395 - شماره 79 و 80

تازه های علوم شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 79
 • وابسته به :
  موسسه مطالعات علوم شناختی

تحقیقات روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1393 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی