Skip to main content

15 عنوان


Iranian Journal Of Health Sciences

 • آخرین شماره :
  Winter 2019, Volume 7 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Journal of Nursing and Midwifery Sciences

 • آخرین شماره :
  April 2017, Volume 4 - Issue 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

Social Determinants of health

 • آخرین شماره :
  Spring 2018, Volume 4 - Number 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 33
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

دست آوردهای روان شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

عصب روانشناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 18
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395، سال یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1394، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

علوم غذایی و تغذیه

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماه 65
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علوم و صنايع غذايی ايران

 • آخرین شماره :
  شهریور 1398 - شماره 91
 • وابسته به :
  دانشگاه تربيت مدرس

علوم ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1393 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشاوره کاربردی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مطالعات آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، دوره یازدهم - شماره ا
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز

مطالعات روانشناسی تربیتی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان