Skip to main content

مجلات علمی-پژوهشی: 142 عنوان


Arya Atherosclerosis

 • آخرین شماره :
  January 2019, Volume 15 - Number 1
 • وابسته به :
  Isfahan University of Medical Sciences

International Journal of Cancer Management

 • آخرین شماره :
  January 2020, Volume13 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

Iranian Endodontic Journal

 • آخرین شماره :
  Fall 2019, Volume 14 - Number 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Pharmaceutical and Biomedical Research

 • آخرین شماره :
  March 2020، Volume 6 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آموزش و سلامت جامعه

 • آخرین شماره :
  تابستان1400، دوره هشتم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اخلاق پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخلاق زیستی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

اخلاق و تاریخ پزشکی

 • آخرین شماره :
  آبان 1394 ، دوره ی هشتم - شماره 4
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهرا

ارگونومی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره ششم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیهمدان

اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اعتیاد پژوهی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 60
 • وابسته به :
  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 57
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رودهن

بهداشت مواد غذایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400- شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پزشکی بالینی ابن سینا

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1399- شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش در دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پژوهش در سلامت روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1399 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی تهران

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش در علوم توانبخشی

 • آخرین شماره :
  فروردین و اردیبهشت 1397 - شماره 49
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

پژوهش در علوم ورزشی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1389 - شماره 29 (جزء اول)
 • وابسته به :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 100
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، سال دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 46
 • وابسته به :
  جهاد دانشگاهی

پژوهش های کاربردی روان شناختی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400، سال دوازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی

پژوهش های نوین روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1400، شماره 64
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 32
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1399، سال دهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه مازندران

پژوهش‌های آسیب‌شناسی زیستی

 • آخرین شماره :
  بهار 1389، دوره سیزدهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشهای روانشناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، دوره بیست و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دکتر رضا زمانی

پژوهنده

 • آخرین شماره :
  بهمن و اسفند 1395 - شماره 114
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی

تاریخ پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1400 - شماره 46
 • وابسته به :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تاریخ علم

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 30
 • وابسته به :
  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

تازه های علوم شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400- شماره 91
 • وابسته به :
  موسسه قلم گستر پژوهش

تحقیقات علوم رفتاری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 54
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات نظام سلامت

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره چهاردهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

تعالی بالینی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره نهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

توانبخشی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 87
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

حقوق پزشکی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 53
 • وابسته به :
  انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 84
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

دانش و تندرستی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1395 - شماره 38
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شاهرود

دانشکده پزشکی اصفهان

 • آخرین شماره :
  هفته چهارم فروردین 1398 - شماره 516
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 • آخرین شماره :
  بهمن 1397 - شماره 118
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 • آخرین شماره :
  فروردین 1399، دوره بیست و هشتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 • آخرین شماره :
  مهر 1398- شماره 177
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دست آوردهای روان شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

دین و سلامت

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400، دوره نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ذهن

 • آخرین شماره :
  پاییز 1400 - شماره 87
 • وابسته به :
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1400 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا